MÍSTO, KDE ŽIJU...

FINANČNĚ PODPOŘENO: 
 NADACE GLOBUS, MĚSTO LIBEREC - Fond rozvojové spolupráce a Spolek přátel Ostašova
                                                                       

Jedná se o projekt, který má za úkol vytvořit návrh - plán, jak zvelebit centrum Ostašova, kde se převážně setkáváme. Je zde škola, školka, kostel, park, zastávky MHD a vlaku.  Členové spolku dlouhodobě zvelebují okolí kostela, vytvořili ze zarostlého městského pozemku park, kam umístili herní prvek pro malé děti. Vzhledem k blízkosti školy II. st. tedy školy, kam chodí starší děti, bylo zároveň cílem projektu umístit do parku venkovní fitnes prvky pro starší děti i dospělé. 

                  

Pro vytvoření návrhu - plánu, který se týká zvelebení centra Ostašova se místní občané sešli k několika jednáním, kam byli přizváni i architekti, kteří se vyjadřovali k návrhům z pohledu proveditelnosti a komplexního řešení celého prostoru. První veřejné jednání proběhlo 27. června od 17 hodin v místním parku. Architekti seznámili přítomné s prostorem, který vyznačili jako přirozené centrum a zároveň uvedli několik dobrých příkladů z jiných měst, která řešila prostor náměstí - návsí z celé Evropy. Vysvětili, která místa z jejich pohledu považují za kritická (kontejnery, křižovatku, parkoviště, nálety), naproti tomu poukázali na místa, která by měla být vyzdvihnuta (zeleň, potok). Poté diskutovali s občany, kteří sdělovali, co jim zde chybí, co je třeba dořešit či změnit z jejich pohledu. Mezi návrhy se objevila žádost za přemístění kontejnerového stání, které stojí přímo v centru a během návštěvy kulturních akcí je prvním místem, které vítá příchozí návštěvníky, což není příjemné. Hledalo se tedy vhodnější místo. Dále byly vzneseny požadavky na řešení parkovacích míst, sjednocení vzhledu parků, na zlepšení situace v křižovatce před školou, která byla řešena, jak se říká  "o nás bez nás...". Lidem vadí především její zúžení, zbytečně vytvořené ostrůvky, které se nedají objet a tak jsou přejížděny. Dále byly velkým tématem i chybějící chodníky.

     

Na základě prvního setkání vznikl prvotní návrh možného vzhledu budoucího centra, nad kterým se architekti sešli znovu občany a nárh společně doupravovali. Na základě připomínek bude vytvořen plán, který bude sloužit pro další vývoj centra a zároveň pro získávání dalších možných dotací na zvelebení této části města Liberce. 

                

Projekt podporují hned dvě instituce, jednou je město, které finančně podpořilo pořízení návrhu možné podoby centra Ostašova a pořízení , druhou je Nadace Globus, díky které mohly být pořízeny a umístěny do vznikajícího parku nové venkovní fitnes prvky.

             

 

Článek: LIBERECKÝ ZPRAVODAJ - leden 2018

_____________________________________________________________

CENTRUM OSTAŠOV - URBANISTICKÁ STUDIE

ATAKARCHITEKTI - SPOLEK PŘÁTEL OSTAŠOVA

Cílem studie bylo vytvoření návrhu pro zvelebení centra Ostašova a Horní Suché. Na základě toho proběhlo několik setkání nejen zadavatele se zpracovatelem, ale také dvě veřejná setkání s místními občany, kde bylo přesně definováno centrum a identifikovány problémy, které s daným prostorem souvisejí.

Území bylo vymezeno v okolí křižovatky ul. Švermova, Ostašovská a Křížanská. Jde o prostory kolem základní školy, mateřské školy, kostela sv. Vojtěcha a Ostašovského potoka. Dále byl analyzován současný stav, kdy byly stanoveny silné i slabé stránky území - na základě čehož vznikla pocitová mapa definující prostor.
 
Prostor byl dále rozdělen na reprezentativní centrum, kulturní prostor vymezující území pro konání akcí, relaxační a oddychová plocha u vody, hřiště pro děti, zóna u potoka a místa pro parkování. Studie závěrem navrhuje možné uspořádání včetně příkladů řešení ploch v podobných lokalitách.